دوره پیانو

دوره پیانو ما در دو بخش اصلی طراحی شده است
  • نوازندگی پیانو کلاسیک
  • نوازندگی پیانو پاپ- ایرانی

هدف اصلی دوره های مذکور فراهم نمودن فضایی مملو از لذت و انگیزه برای یادگیری پیانو براساس علایق هنرجویان می باشد. سر فصل های در نظر گرفته شده برای دو دوره مذکور با توجه به تفاوت در شیوه نوازندگی آنها علیرغم برخی نقاط مشترک دو مسیر متفاوت را پی خواهد گرفت.هر چند در مراحل ابتدایی سر فصل های دو دوره دارای مشابهت ها و نقاط مشترک بیشتری هستند اما در ادامه سرفصل ها و محتوای آموزشی در راستای مهارت های نوازندگی خاص هر شیوه قرارخواهد گرفت.

اساتید پیانو

نمونه اجرای آقای نظری

نمونه اجرای آقای افشار