آواز پاپ

آواز پاپ

دراین دوره هنرجویان با ارائه سرفصل ها و تمارین طراحی شده در سطوح مختلف بمرور و طی برنامه آموزشی تعیین شده توسط موسسه آمادگی لازم را برای اجرای قطعات موسیقی پاپ (ایرانی یا غیر ایرانی) کسب می کنند. علاقمندان به شرکت در این دوره ابتدا با تعیین وقت قبلی در جلسه مشاوره و معارفه اولیه حضور خواهند یافت در این جلسه نیازها و علایق هنرجو و تجربه های قبلی وی در زمینه موسیقی ، میزان آمادگی حنجره برای آواز پاپ جهت برنامه ریزی موثرتر آموزشی مورد برسی قرار خواهد گرفت. هرچند برنامه آموزشی این دوره برای هر هنرجو با توجه به شرایط خاص وی تعیین می شود اما بطور کلی سرفصل های تعیین شده بترتیب زیر می باشد.

ورود


صدا سازی و سلفژ

صدا سازی و سلفژ

همه ما در جریان زندگی روزمره گه گاه دچار فشارهای روانی یا همان استرس می شویم . فراز و نشیب های زندگی ، موانع و ناکامی ها ، تنهایی کمبود ارتباط و خستگی و دلزدگی از روزمرگی و بی معنایی زندگی و گاه فشار ناموفقیتها همه منابع تولید فشار روانی می باشند. در جامعه پیشرفته امروزی پیوسته با فشار انجام کارهای بیشتر در زمان کمتر مواجهیم . عوارض تکنولوژی امروزی هم مولد تنشهای بسیاری است . علاوه بر اینها گاه باید با رویدادهای پرفشاری نظیر مرگ عزیزان ، فجایع طبیعی و یا شکستهای هنگفت هم روبرو شویم.

ورود


آواز کلاسیک

آواز کلاسیک

دراین دوره هنرجویان با ارائه سرفصل ها و تمارین طراحی شده در سطوح مختلف بمرور و طی برنامه آموزشی تعیین شده توسط موسسه آمادگی لازم را برای اجرای قطعات موسیقی کلاسیک کسب می کنند. علاقمندان به شرکت در این دوره ابتدا با تعیین وقت قبلی در جلسه مشاوره و معارفه اولیه حضور خواهند یافت در این جلسه نیازها و علایق هنرجو و تجربه های قبلی وی در زمینه موسیقی ، میزان آمادگی حنجره برای آواز کلاسیک جهت برنامه ریزی موثرتر آموزشی مورد برسی قرار خواهد گرفت. هرچند برنامه آموزشی این دوره برای هر هنرجو با توجه به شرایط خاص وی تعیین می شود اما بطور کلی سرفصل های تعیین شده بترتیب زیر می باشد.

ورود


آواز ایرانی

آواز ایرانی

دراین دوره هنرجویان با ارائه سرفصل ها و تمارین طراحی شده در سطوح مختلف بمرور و طی برنامه آموزشی تعیین شده توسط موسسه آمادگی لازم را برای اجرای تصانیف و گوشه های دستگاه های موسیقی ایرانی کسب می کنند.

ورود