دوره آواز سنتی

دراین دوره هنرجویان با ارائه سرفصل ها و تمارین طراحی شده در سطوح مختلف بمرور و طی برنامه آموزشی تعیین شده توسط موسسه آمادگی لازم را برای اجرای تصانیف و گوشه های دستگاه های موسیقی ایرانی کسب می کنند. علاقمندان به شرکت در این دوره ابتدا با تعیین وقت قبلی در جلسه مشاوره و معارفه اولیه حضور خواهند یافت در این جلسه نیازها و علایق هنرجو و تجربه های قبلی وی در زمینه موسیقی ، میزان آمادگی حنجره برای آواز سنتی جهت برنامه ریزی موثرتر آموزشی مورد برسی قرار خواهد گرفت. هرچند برنامه آموزشی این دوره برای هر هنرجو با توجه به شرایط خاص وی تعیین می شود اما بطور کلی سرفصل های تعیین شده بترتیب زیر می باشد.

 • آشنایی با ساختار و کارکرد حنجره و اندام های مرتبط در خوانندگی
 • آشنایی با مبانی پایه موسیقی
 • آشنایی با مبانی موسیقی دستگاهی ایران
 • آشنایی با انواع تنفس و شیوه صحیح تنفس
 • آشنایی با میمیک صورت
 • اصول بیان در آواز
 • ارائه تمارین صداسازی عمومی
 • ارائه تمارین صدا سازی آواز سنتی
 • آشنایی با تکنیک های آواز سنتی و انواع تحریر ها
 • آشنایی با ادبیات کلاسیک ایران
 • آشنایی عمومی با عَروض ، وزن شعر فارسی،بیان و تلفظ صحیح اشعار آموزش تصانیف موسیقی در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی و در سطوح مقدماتی و پیشرفته (تا حد ممکن با توجه به علایق هنرجویان خصوصا در سطح مقدماتی)
 • آموزش گوشه های ردیف آوازی موسیقی دستگاهی ایران
 • ارائه تمارین مکمل جهت اجرای دقیق گام ها و فواصل موسیقی دستگاهی
 • پرورش و تربیت شنوایی مبتنی بر گامها و فواصل موسیقی دستگاهی
 • آشنایی با مکاتب آوازی برای هنرجویان پیشرفته
 • آشنایی با شیوه های مرکب خوانی و بداهه خوانی گوشه های ردیف دستگاهی موسیقی ایران برای هنرجویان پیشرفته
 • آشنایی با اصول ساز و آواز و اجرای صحنه با همراهی ارکستر برای هنرجویان پیشرفته