آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان برگزار می کند دوره ریتم در من ، من در موسیقیباهر میزان سابقه آشنایی با موسیقیلذت یادگیری و ارتقای مهارت های نظری و عملی در مورد ریتملذت…
کنسرت هنرجویان آواز جناب آقای محسن منصوری مدرس آواز کلاسیک و پاپ آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان در محل آموزشگاه 23 اسفند 92
صفحه3 از4