اجرای سنتور نوازان فانوس در جشنواره نوای خرم

سنتور