هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

  • 39
  • /