دوره ها
آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان > دوره ها
دوره‌‌ها
دوره های آموزشی موسیقی صدای مهرورزان در چهار بخش سازهای سنتی ، ساز های غربی ، آواز و صداسازی و سلفژ و موسیقی کودک طراحی شده است در هر بخش می توانید محتوای دوره آموزشی، توضیحات مربوط به هر ساز و بیوگرافی اساتید و ویدیو هایی را در مورد سازها ، نمونه ای از نحوه تدریس هر مدرس و هنرجویان دوره مورد نظر و روزهای برگزاری دوره مشاهده کنید.
دوره‌‌ها
دوره های آموزشی موسیقی صدای مهرورزان در چهار بخش سازهای سنتی ، ساز های غربی ، آواز و صداسازی و سلفژ و موسیقی کودک طراحی شده است در هر بخش می توانید محتوای دوره آموزشی، توضیحات مربوط به هر ساز و بیوگرافی اساتید و ویدیو هایی را در مورد سازها ، نمونه ای از نحوه تدریس هر مدرس و هنرجویان دوره مورد نظر و روزهای برگزاری دوره مشاهده کنید.