آغاز تمارین ارکستر کودک سنتورنوازان

ماه: اردیبهشت ۱۳۹۷